1. Illustrationsplan slutinlämning 1-500
  2. Vikens målpunkter
  3. Torgbild super förlängd himmel

Viken, Höganäs

ALMA arkitekter var ett av fyra kontor som blev inbjudna till ett parallellt uppdrag om Vikens centrala delar våren 2012.

I vårt förslag blir Viken till en hel och komplett by med ett levande och vackert koncentrerat centrum för handel, kultur och socialt liv direkt kopplat till bostäder och skola. Byns småskalighet och karaktär präglad av närheten och kopplingarna till havet förstärks. Vikens karaktäristiska, historiska struktur är utgångspunkten för den nya bebyggelsen med nya gator och gudor (gränder) – en modern variant i nätt skala med trevliga nya torg och platser.

Två skilda men ändå sammankopplade torg blir Vikens nya nod – ett mindre sydvänt torg för torghandel, kommers, pub och café, och ett aktivitetstorg för fart, lek och evenemang. Vikens centrum kopplas med stärkta länkar samman med resten av Viken. Hållplatsen för buss/spårvagn blir en del av byns centrala torg.

Stråken mot hamnen med sina pärlband av rumsligheter görs attraktiva så att här på sikt kan uppstå nya verksamheter och aktiviteter. De utmärks med en väl utformad beläggning och belysning som hänger samman och ger vägledning för nya besökare. Markavägen och Banckagatan går upp i varsitt torg varifrån en ny guda sträcker sig nordöst genom den nya centrala bebyggelsen. Ett medborgarhus länkar de båda torgen. Bottenvåningen dras in för att visuellt koppla ihop byns händelserika platser.