Filosofi & metod

Oavsett skalan på uppdraget arbetar vi för en humanistisk arkitektur där vi sätter människan i fokus. Att planera och rita staden så att människor trivs och vill uppehålla sig i det offentliga rummet är en förutsättning för en framgångsrik urban miljö: intensivt folkliv, upplevd social trygghet, social interaktion, kulturliv och underlag för handel och kommers. Därför låter vi tanken på livet mellan husen genomsyra allt vi producerar.

Genom vårt humanistiska synsätt driver vi de för människan viktiga aspekterna. Vi arbetar utifrån tesen att god planering och arbete med detaljer i ett tidigt skede skapar en rik miljö där individen kan känna av planerarens omsorg i den färdiga miljön och på så vis blir engagerad i sin omgivning.

ALMA tar fram programstudier och idéskisser för stads- och husbyggnad i hela landet. Vi har stor erfarenhet av att genom god planering och organisation genomföra lyckade projekt.

I vårt arbete utgår vi alltid från platsen och platsens givna förutsättningar; historiskt, landskapsmässigt, geografiskt m.m. Vi söker alltid det unika, de platsspecifika kvalitéerna för lyfta fram och förstärka existerande värden i planeringen. Att lära känna de miljöer vi arbetar i både fysiskt och teoretiskt är vår utgångspunkt.

Historia

Alma arkitekter AB startade sin verksamhet i januari 2008 och är ett relativt ungt kontor som blandar ny energi och visioner med lång erfarenhet och tydlig tradition. Vårt kontor drivs idag av Maya Mårtensson, som tidigare var delägare i Arken arkitekter AB. Arken ombildades i slutet av 2007 till tre nya företag, där ALMA var ett.

Arken bildades 1981 av 12 arkitekter och ingenjörer som då var anställda på Ralph Erskines arkitektkontor. Ralph Erskines filosofi lever vidare med oss på ALMA arkitekter. Erskine såg tydligt arkitekturens koppling till sociala frågor och arbetade ständigt utifrån den människan och den mänskliga skalan i sitt byggande.

Kvalitets- och Miljöledningssystem

ALMAs kvalitets- och miljöledningssystem ansluter till ISO 9001 och ISO 14001. ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitetsprocesserna i ett företag. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas krav och behov. Vi tillämpar konsekvent våra branschorganisationers och samhällets riktlinjer och krav på en uthållig miljö. ISO 14001 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Vi försöker ständigt verka för att våra kunder väljer lösningar som är bra ur ett hållbarhetsperspektiv.