1. Gårdsbild v3 just. kulör
  2. Hörn_Lokaltorg just. kulör
  3. Illustrationsplan_bild

Vårbergsvägen

Förtätning av ett befintligt miljonprogramsområde med 275 nya bostäder.

Vårbergsvägen är en överdimensionerad väg mellan Vårberg och Skärholmen. För att skapa en stadsgata av Vårbergsvägen har vi skapat nya trottoarer och cykelstråk längs med gatan och placerat flerbostadshus mellan de befintliga trevåningshusen och vägen. Vårbergsvägen omvandlas på så sätt till en gata med stadskaraktär. Gaturummet blir väldefinierat kantat av hus och trädrader. Körbanan görs smalare vilket tillsammans med refuger och övergångsställen skapar en trivsam och trygg miljö med långsammare körbeteende.

De nya bostadshusen längs Vårbergsvägen grupperas i kvarter som tillsammans med de befintliga husens skapar gemensamma inre gårdsrum. Husen varieras i höjd mellan 4-7 våningar med högre hus i mötet med Idholmsvägen och Ekholmsvägen.

I vidare uppdrag har vi utvecklat underlag för detaljplan för två av områdets bostadskvarter.