1. Bebyggelseområden
  2. Stråk
  3. Noder
  4. Kaj mot det gröna
  5. Hus i terräng
  6. Radhus vid våtmark

Tyresta – Flaten, Tyresö

Plan och kvalitetsprogram för utvecklingen av Tyresta-Flaten-kopplingen.

Tyresö centrum möter Trollbäcken i ett tvärgående grönstråk som löper mellan Tyresta naturreservat och Flaten naturreservat. Den nya bebyggelsen ska koppla de tidigare separerade områdena med varandra, samt skapa en framsida till grönstråkets naturvärden och rekreativa miljöer.

Nya gator och stråk binder samman omgivande strukturer och de nya kvarterens byggnader bildar tydliga gränser och gaturum i en skala som ger trivsamma miljöer mot det gröna utan att privatisera gränserna.

Husen varieras i höjd mellan 4-5 våningar, i vissa lägen, och lägre hus i form av rad- och parhus i 2-3 våningar mot dalgångarna och de gröna parkrummen. Förskolor placeras ut i kanten mot det gröna för att skapa naturligt gröna stora gårdar.

Nya noder tillförs stråket vilket tjänar som målpunkter vare sig du rör dig på tvärs eller längs grönkilen.