1. Wättingebacken Illustrationsplan
  2. Wättingebacken Entré
  3. Wättingestråket
  4. Wättingebacken Gata
  5. Wättingebacken Trappgränd
  6. Wättingebacken Trädgårdscafé

Wättingebacken

Plan och kvalitetsprogram för utvecklingen av Wättingestråket.

Området mellan Tyresö Tyresö Gymnasium och Granängsringen utvecklas till en öppen och dynamisk stadsdel, med en variation av bostäder, tydligare gaturum och bättre utnyttjade naturrum. Wättingebacken länkar samman de kringliggande bostadsområdena och ger möjlighet till nya förbindelser mellan Tyresö centrum, Granängstorget och Wättingestråket.

Utgångspunkten för den föreslagna strukturen för området är att koppla till omkringliggande områden och i största möjligaste mån bevara områdets karaktäristiska topografi och natur.

Wättingebacken blir en levande stadsdel med mänsklig skala där kontakten med naturen, Wättingestråket samt närheten Tyresö centrum.

Planprogrammet var ute på samråd hösten 2016. Vi har sedan dess arbetat med att utveckla delar av förslaget samt suttit i tävlingsjury för de första markanvisningarna i Granängsringen.