1. illustrationsplan
  2. Diagram byggnadskaraktär
  3. Diagram torg o park
  4. Diagram tillgänglighet
  5. Modellfoto 1
  6. Modellfoto 2

Tollare, Nacka

Stadsutveckling i Nacka.

Den nya stadsdelen Tollare ligger på södersluttningarna ner mot Lännerstasundet. Här planeras en tät och varierad bebyggelse med bostäder, service och verksamheter. I stadsdelen lyfts den värdefulla naturen och närheten till vattnet fram, i kvartersformer, gångstråkens riktningar, utblickar och mötesplatser.

Stadsdelen har utformats med stor hänsyn till det angränsande naturreservatet och till de människor som nyttjar och bor i anslutning till den nya bebyggelsen. Tanken är att länka samman den omgivande befintliga bebyggelsen med de nya kvarteren samtidigt som dalgångens landskapsrum och den befintliga landskapssiluetten bevaras.

ALMA arkitekter har arbetat med allt från övergripande stadsbyggnadsidéer, planer, planprogram, detaljplaner och gestaltningsprogram för området.