1. Strukturplan
  2. vattenkontakt
  3. vägstruktur
  4. Grönstruktur

Vårbyviken

Strukturplan för Vårbyviken.

Botkyrka och Huddinge kommuner har tillsammans med Stockholms stad varit intresserade av att undersöka om, och hur, områdena vid Mälaren och runt Albysjön kan utnyttja närheten till vattnet på ett bättre sätt än vad som görs idag. De befintliga bostadsområdena har fina, sjönära lägen, men också storskalig infrastruktur som gör stadsbyggandet till en utmaning.

Förslaget vi tagit fram resulterade i en strukturplan som på en övergripande nivå föreslår ny markanvändning för området, där en samlad bebyggelse över kommungränserna tar till vara det vattennära läget.

Vårbyviken blir en ny sammanhängande kvarters- och sjöstad runt Mälarvikens och Albysjöns vatten, starkt sammanbunden med den gamla bebyggelsen i Vårberg, Vårby Gård, Masmo, Slagsta, Fittja och Alby och med minst 15 000 nya bostäder och 360 000 m² verksamheter.

Vårbyviken blir en dynamisk stad med blandat innehåll där verksamheter, service och boende blandas i en attraktiv miljö. Den har förutsättningar att bli en resurseffektiv stad med goda kollektiva transportmedel där många människor kan bo och verka utan dagliga bilresor. De befintliga, slutna stadsdelarna öppnas upp och kompletteras med ny bebyggelse som länkar mot vattnet och ger stadsdelarna tydlig sjökontakt. Gator och stråk kopplas samman så att de bildar ett gemensamt nät för en silande trafik. Strukturen är uppbyggd utifrån landskapets mönster och riktningar, som tillsammans med befintlig bebyggelse och målpunkter formar den nya staden.

Gröna kilar och parker ökar bebyggelsens kontakt med vattnet samtidigt som de ger utrymme för lek och rekreation. Bergknallar med grönska sparas som vackra inslag mellan kvarteren. Nya ekodukter, sociodukter och stadsbryggor binder samman staden över E4:an och Masmolänken.

Kvartersstrukturen bildar tydliga gaturum och torg på strategiska platser invid vattnet, viktiga knutpunkter formas och detta ger attraktiva, händelserika mötesplatser för både boende och besökare. Stråk och platser mot vattnet förstärks med lokaler i bottenvåningarna och möjligheter till marina verksamheter. En strandpromenad löper hela vägen utmed Mälaren och Albysjön och binder samman den nya sjöstadens målpunkter med gröna oaser för rekreation och fritidsaktiviteter.