1. Strömmar sitplan
  2. Tälje Bild 1
  3. Tälje 2-redigering
  4. Tälje Bild 3b redigering
  5. FASAD 1 1-100

Strömmar

Stationspaviljong, väntsal och spärrlinje vid Södertälje centralstation.

Södertälje har med sitt strategiska läge vid vattnet varit en viktig nod för rörelser av människor och varor i över tusen år. Som en del i stadens utveckling och expansion, med en ökande belastning på kollektivtrafiknätet, samt för att tillgodose Trafikförvaltningens nya riktlinjer om pendeltågens spärrlinjer lanserades en arkitekturtävling för utveckling av Södertälje centralstation.

Projektets utformning tar utgångspunkt i människors rörelser över torget och till angränsande gator, samt viktiga siktlinjer på platsen. De tre nya byggnaderna;  Spärrlinjen, vänthallen och klimatskyddet över cykelparkeringen är tre tydligt besläktade byggnader som tillför rörelse och dynamik till stationstorget genom flera skikt av organiska former. Markbeläggning, väggar och tak utgör separata delar i en samspelande helhet.

De flytande, organiska taken både berikar platsen med en helt ny och egen typologi och anknyter formmässigt till gavelmotiven på befintliga hus. För att bibehålla kontakten mellan plattformarna och torget, samt Lovisinsgatans busstationer och torget, arbetar vi med olika grader av transparens i fasaderna.

De tre byggnadernas utformning och placering lyfter fram platsens befintliga stråk och betydelsefulla siktlinjer och tillför även nya platser att uppehålla sig på. Torgets funktion som mötesplats förstärks när det görs mer tillgängligt. Det viktiga stråket i öst-västlig riktning framför spärrlinjen öppnas upp och markeras.

Framtida bostadsbebyggelse på den västra sidan om stationen och bussgatan, samt parken på östra sidan skapar behov av ett bredare stråk. Vänthallspaviljongen placeras längs Lovisinsgatan och ger resenärerna en bättre koppling mellan pendeltåg och bussar genom att byggnaden tillåts gripa över muren och ta sig ner till gatan. Höjdskillnaden mellan torg och gata upplevs på detta sätt inte lika starkt från gatan och upplevelsen av att gå mellan torg och gata, eller omvänt, förbättras. En ny plats med bänkar i solläge skapas på torgsidan och torgrummet blir mer definierat och omslutande.