1. Illustrationsplan
  2. Varvsgatan
  3. Torkelbacken
  4. Panorama Norra söder 2015_02_02
  5. Bild från Söders Höjder 2014_08_06

NORRA SÖDER

Idéprojekt för utveckling av Södermälarstrand.

I en spekulativ vision om Söder Mälarstrand har ALMA tagit fram ett förslag för ca 4 000 bostäder och 50 000 kvm lokalyta.

Vi måste våga fortsätta utveckla Stockholms innerstad och se över sättet vi planerar våra nya bostadsområden för att ge plats för stadens alla beståndsdelar. Hållbart bostadsbyggande handlar om att göra rum för människan; att planera de sociala rummen, både privata och offentliga och prioritera och utveckla kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Stadsplanering innebär att utveckla platser för boende, service, butiker, kontor, grönstruktur, stråk, parker, lekplatser, torg och rekreationsområden. Att finna sätt för alla dessa att samverka och dra nytta av varandra. Nya områden bör uppföras med en rik variation av byggare, upplåtelseformer och arkitektur.