1. Årstafältet Parkbild
  2. Årstafältet Radhus
  3. G-G fasader
  4. CC fasader

SKOGSGLÖD

Tävlingsförslag för bostadskvarter på Årstafältet.

Skogsglöd var vårt bidrag i tävlingen om kvarter H på Årstafältet. Förslaget har en rikt varierad bebyggelse med en tydlig identitet som ska bidra till att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel. Volymernas uppdelningar och takens utformning väcker nyfikenhet genom sina vertikala indelningar och halvplanslösningar. Flerbostadshusens entréer med sittmöjligheter, takterrassernas böljande landskap och behandlingen av radhusens förgårdsmark skapar kvarterets starka karaktär och tydliga identitet som är kontraster, lekfullhet, och detaljrikedom.

Kvarteret är fördelat på 77 bostäder; 64 lägenheter och 13 radhus.

I gatunivå aktiveras husen med bostads- och lokalentréer, sittplatser, en generell känsla av genomsiktlighet, entrétrappor, förgårdsmark, materialets växelspel och volymernas vertikala indelning. Entréernas rundade hörn i flerbostadshusen går igen i trapphus, i lägenheterna och på balkongerna. Trappor och förgårdsmark, som i vissa fall är upphöjd, och små torgliknande platsbildningar i hörnen skapar variation och liv på lokalgatorna.

Fasaderna förses med klättrande växter, fasadkrukor, fågelholkar och insektshotell som en del av gestaltningen och knyter an till skogen och den biologiska mångfald som krävs för stadens hållbara växande. Radhusens tak är försedda med ca 400 kvm solceller i direkt sydväst läge som bidrar till kvarterets energiförsörjning. På gården gömmer sig en inre hemlig skog av blodlönn med små gläntor för möten och lek, vars utformning och identitet bidrar till kvarterets liv och glöd. De övriga takens utformning är, förutom att bidra till kvarterets sociala liv, en infiltrering av dagvatten. Hela kvarteret har minimalt med hårdgjorda ytor som en kontrast till den relativt högexploaterade stad som kvarteret är en del av.

Skogsglöd kom på en andraplacering.