1. Snedbild
  2. VinnarBilden B

Röllingby, Österåker

Gestaltningsprogram för Röllingby Idrottsplats.

Gestaltningsprogrammet för idrottsparken Röllingby strävar efter att ge området en mer sammanhållen karaktär där befintliga och nya funktioner integreras i en helhet.

Friidrottsplatsen placeras lätt vriden åt nordväst med sin fasta läktare intill den befintliga kullen på arenans östra sida. Två omklädningsrum ligger i entrétorgets nordöstra del och ramar in den befintliga amfiteatern som får en ny roll som samlingsplats för taktikgenomgångar eller pressträffar.

Nya flerbostadshus längs Hackstavägen föreslås i ett senare skede i områdets östra och västra delar. Dessa nya hus bidrar till att skapa ett mer stadsmässigt gaturum och erbjuder en bra rekreationsnära boendemiljö.