1. Höllvikendel av plan
  2. Höllviken grönplan
  3. Höllviken exploatering
  4. Höllviken illustration

ÖSTRA HÖLLVIKEN

Utbyggnad av Höllviken

Fördjupad översiktsplan efter parallellt uppdrag om ny stadsdel med skolor, verksamheter och ca 1000 bostäder. Konceptet för området bygger vidare på Höllvikens karaktär som “den lilla byn i skogen vid vattnet”.

Genom att ta hänsyn till de befintliga förutsättningarna har vi skapat en stadsdel som vänder hot till möjligheter. Det högre vattenståndet och de historiska linjerna i landskapet utnyttjas och planområdet får vattenkontakt. Det skapas ett naturligt strövområde från den nya stadsdelen ut genom det planerade naturreservatet till havet. Östra Höllviken växer samman med omgivningarna och blir en naturlig fortsättning av Höllviken.

Kvarterens form följer siktlinjer, mönster och riktningar som finns i landskapet. Stora Hammars Kyrka, Möllan, Gravhögarna, Fotevikens vatten, gamla vägar och åkrarnas gränslinjer ger spår i den nya bygden och förankrar historiskt den nya bydelen.

Planen ger Höllviken förutsättningar för en ny väl utformad kompletterande bebyggelse i byns skala med varierat utbud av nya bostäder. Den nya bebyggelsen är tät och låg i sin karaktär samt långsiktigt hållbar med både urbana och gröna kvalitéer. Strukturen är tillräckligt tät för att skapa trygghet och ge möjlighet till god service samtidigt som den ska vara tillräckligt gles för att rymma grönska och djurliv.