1. PLAN
  2. UTFYLLNAD
  3. GRÖNSTRÅK
  4. DAGVATTEN
  5. DELOMRÅDEN
  6. VÅNINGAR
  7. LOKALER
  8. PLATSER
  9. UTBLICK
  10. STRANDLINJER

Kvarnholmen, Nacka

”Genom att tillvarata ett unikt läge i kombination med unik historia ska Kvarnholmen utvecklas till en attraktiv och levande stadsdel med en stark egen identitet.”

Nackas nya stadsdel tar i ALMAs förslag väl vara på platsens unika förutsättningar. En kanalstad på öar som har formats efter landskap och historia med en ny ö – Svindersholme – i söder.

Vattnet och kanaler av olika storlek och funktion i form av småbåts-, kanot-, lek- och dagvattenkanaler blir det samlande temat. Utsikten och kontakten med vattnet tas även tillvara i gaturiktningar, platser och husens höjder och riktningar.

Husen terränganpassas till den dramatiska naturen och kvarteren byggs med variation vad gäller hustyper, upplåtelseformer och skala. Husen får gröna gårdar, gröna terrasser och gröna tak för ökad livskvalité för de boende och minskad andel hårdgjorda ytor. I en tät miljö som anpassas efter vind- och solriktningar ges kvarteren tydliga gränser mellan stadens offentliga rum och de halvprivata och privata platserna för boende. En stadsdel med gott mikroklimat och många attraktiva rum och platser för möten och socialt liv.

Gator och stråk bildar ett silande sammanhängande nät väl förankrat med omgivande miljöer. Aktiva hållplatstorg för kollektivtrafiken bildar naturliga mötesplatser. I attraktiva lägen ges plats för lokaler och verksamheter av olika slag. Den gamla bron behålls och det norra brovalvet glasas upp och förvandlas till ett allaktivitetscentrum – ett modernt folkets hus vid den nya Brotorget.

Med sina strandpromenader, badplatser, kajer, marinor och sitt båtliv i ett pärlband av rumsligheter med olika karaktär tar stadsdelen väl vara på glädjen i närheten till vattnet i mötet mellan berg och sjö. Vatten- natur- och stadsrum bildar omväxlande lekfulla och mer strama miljöer och skapar en behaglig och spännande boende- och livsmiljö.

Kvarnholmens kanalstad blir en grön, levande stad vid vattnet med planterade gator och kajer, parker och gröna stränder.