1. stralkastaren-gatuperspektiv_2
  2. plandiagram.ai
  3. plandiagram.ai
  4. plandiagram.ai

Kv Strålkastaren, Älvsjö

Bostadskvarter i Örby.

Gamla Huddingevägen är en huvudgata i Örby, kantad med 2-4-våningar höga flerbostadshus från 1900-talets första hälft. Det löper tvärgående gator in i lummiga villaområden på båda sidorna om gatan. Bitvis är Gamla Huddingevägen en stadsgata med butiker, skola, dagis och andra verksamheter medans andra delar av gatan har en bredare grön förgårdsmark.

Kvarteret Strålkastaren föreslås få 4-5 våningar för att bygga vidare på stadsgatan och skapa en nutida småstadskaraktär längs med Gamla Huddingevägen. Där kvarteret ligger kröker sig gatan en aning, vilket gör att byggnaderna på tomten bryter siktlinjen längs Gamla Huddingevägen och är väl synliga i fonden av gatan.

Förgårdsmarken omvandlas till en trevlig utemiljö som tillhör de boende i huset, men tillför liv och rörelse till gatan. En liten upphöjning mot gatan utgör en tydlig gräns mellan det privata och det offentliga och boendet kan möta staden på ett urbant sätt istället för dagens slänter. Här finns möjlighet för odling, sittplatser, grill och cykelparkering.

Garaget är nersänkt en halv våning, och topografin gör det möjlig att skapa en sammanhängande gårdsmiljö ovanpå garaget. Nivåskillnaden mot gatan möjliggör separation mellan den privata gården och det offentliga rummet, utan att skapa en stängd mur mot gatan.

Taken utformas med sadeltak för att knyta an till den befintliga bebyggelsen längs med Gamla Huddingevägen. För att anpassa huset till terrängen och bryta ner skalan så görs en trappning i huset.