1. Illustrationsplan
  2. Kvartersindelning
  3. Hustyper
  4. Våningsantal
  5. Trafik
  6. Dagvatten
  7. Gräns mot natur

Kungsängen, Jönköping

Stadsutveckling i Jönköping.

Vi har utvecklat en ny stadsdel i anslutning till naturreservatet Bondberget i Jönköping. Stadsdelen, som kallas för Ekbacken, erbjuder ett hållbart boende där det omgivande eklandskapet integreras med den nya bebyggelsen. Förslaget innebär att sammanlänkningen till omgivande områden förbättras och det gröna sambandet mellan Bondberget och Vätterns strand stärks. Uppdraget utfördes som ett parallellt uppdrag där vi, tillsammans med Ekologigruppen, sedan fick fortsatt uppdrag att bearbeta och utveckla stadsplanen för Jönköpings kommun.

Kvartersstrukturen formas i nord-sydlig riktning för att ta vara på utsikten och visuellt förstärka den relativt kraftiga lutningen ner mot Vättern. Genom att naturreservatet dras in stadsdelen skapas tydliga gröna kvaliteter för boendemiljön samtidigt som reservatet blir tillgängligt för alla. Tydliga kvarter formar väldefinierade gaturum och småskaliga platsbildningar för att skapa trevliga mötesplatser med ett bra mikroklimat.

Kungsängsvägen utformas för kontrollerat körbeteende med träd på ömse sidor. Bebyggelsens höjd, placering och riktningar utformas för utsikten mot Vättern.