1. Diagram utzoomad med Almas förslag.ai
  2. Illustrationsplan mindre hällar.ai
  3. Ektorp Ängsmark

Ektorp, Österåker

Förslag på ca 500 nya bostäder i Ektorp, Österåker.

Den nya bebyggelses koncept bygger på att förstärka och ta tillvara platsens tre olika landskapskaraktärer: Gården med sitt kulturlandskap, Ängen med en utdikad åkermark som inte längre brukas och Hällarna som ligger högt ovanför det övriga landskapet med vackra utblickar och fantastiska bergsknallar. Den nya bebyggelsen länkas samman med Skärgårdsstad och Översättra för att skapa en samlad struktur.

Skärgårdsstadsvägen blir i förslaget en lågfartsgata kringbyggd av bostäder, med tydliga övergångsställen och korsningar på ett flertal platser samt gång- och cykelbana i båda riktningar.

Förskolor och skolor finns placerade i strategiska lägen längs med Skärgårdsstadsvägen och nås på så vis även för befolkningen i Skärgårdsstad och Översättra.

Bebyggelsen placeras längs med smala lågfartsgator som blir gemensamma sociala platser/gårdsgator för lek och möten. Vägarna och bebyggelsen följer topografin och rundar hällar och bergknallar, samt skapar öppningar och utblickar i landskapet. Husen vetter i de allra flesta fall med ena sidan mot naturen för att varje boende skall få ta del av landskapets skogar och ängar.