1. H:ProjektArninge-Ullna TäbyAModellpersp Model (1)
  2. Arninge plan
  3. struktur bostadslägen
  4. struktur service
  5. struktur Verksamheter
  6. struktur grönstruktur

Arninge-Ullna

Fördjupad översiktsplan efter parallellt uppdrag om ny stadsdel med handel, kontor och ca 3 000 bostäder.

Utbyggnaden av Arninge-Ullna från ett renodlat verksamhetsområde till en funktionsblandad stadsdel tar avstamp i platsens befintliga gatu- och kvartersstruktur som förtätas och byggs ut med ett nytt finmaskigt gatunät enligt Almas filosofi om staden.

Arninge-Ullna blir i förslaget en levande stadsdel där arbetsplatser, handel och ca 3000 bostäder effektivt vävs samman. Med utbyggda kommunikationer utvecklas stadsdelen till en regional kärna med resecentrum för pendeltåg/tunnel-bana, Roslagsbanan och bussar. Det finns goda förutsättningar att utveckla Arninge-Ullna till en hållbar stadsdel ur ett socialt, ekonomiskt och miljö- mässigt perspektiv. En utbyggnad av bostäder i Arninge-Ullna ger god tillgång till service och kollektivtrafik.