1. Norra Söder_Bild_1_2014_04_25
  2. Panorama Norra söder 2015_02_02
  3. Park och Paviljongbild 2014_06_17
  4. Lenas Gatubild 2014_06_10
  5. Bild från Söders Höjder 2014_08_06

NORRA SÖDER, Söder Mälarstrand (idéprojekt)

I en spekulativ vision om Söder Mälarstrand har ALMA tagit fram ett förslag för ca 4 000 bostäder och 50 000 kvm lokalyta.

Hållbart bostadsbyggande handlar människan, vi måste planera de sociala rummen, både privata och offentliga. Prioritera och utveckla kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Stadsplanering innebär plats för boende, service, butiker, kontor, grönstruktur, stråk, parker, lekplatser, torg och rekreationsområden. Det skall ske med en variation av byggare, upplåtelseformer och arkitektur. Vi måste våga fortsätta utveckla Stockholms innerstad och se över sättet vi planerar våra nya bostadsområden och ge plats för stadens alla beståndsdelar.