1. Tälje Bild 1
  2. Tälje 2
  3. Tälje Bild 3b
  4. FASAD 1 1-100
  5. FASAD 8 1-100
  6. situationsplan-gråare.psd

Strömmar (parallellt tävlingsbidrag)

- ny stationspaviljong, väntsal och spärrlinje.

Södertälje har med sitt läge vid vattnet varit en viktig nod för rörelser av människor och varor i över tusen år. Projektets utformning tar utgångspunkt i såväl befintliga rörelser över torget till angränsande gator, som siktlinjer på platsen. De nya byggnaderna tillför rörelse och dynamik till stationstorget genom flera skikt av organiska former. Markbeläggning, väggar och tak utgör separata delar i en samspelande helhet.

De flytande, organiska taken både berikar platsen med en helt ny och egen typologi och anknyter till befintliga gavlar. Spärrlinjen, vänthallen och klimatskyddet över cykelparkeringen är tre tydligt besläktade byggnader.

För att bibehålla kontakten mellan plattformarna och torget, samt Lovisinsgatan och torget arbetas med olika former av transparens i fasaderna. Markbeläggningen följer sin egen rytm i en platsskapande lek med väggarna om innanför och utanför.

 

De tre byggnadernas utformning och placering lyfter fram platsens befintliga stråk och betydelsefulla siktlinjer och tillför även nya platser att uppehålla sig på. Torgets funktion som mötesplats förstärks när det görs mer tillgängligt. Det viktiga stråket i öst-västlig riktning framför spärrlinjen öppnas upp och markeras.

Framtida bostadsbebyggelse på den västra sidan om stationen och bussgatan, samt parken på östra sidan skapar behov av ett bredare stråk.  Vänthallspaviljongen placeras längs Lovisinsgatan och ger resenärerna en bättre koppling mellan pendeltåg och bussar genom att den tillåts gripa över muren och ta sig ner till gatan. Detta gör att höjdskillnaden mellan torg och gata inte upplevs lika starkt visuellt från gatan. Upplevelsen av att gå mellan torg och gata, eller omvänt förbättras. En ny plats med bänkar i solläge skapas på torgsidan och torgrummet blir mer definierat och omslutande. Zetterwalls stationsbyggnad bildar en tydligare fond när en kommer från spåren.