1. VinnarBilden B
  2. Overview A
  3. Snedbild

Röllingby, Österåker

På uppdrag av Österåker kommun tog vi fram ett gestaltningsprogram för Röllingby Idrottsplats.

Gestaltningsprogrammet för idrottsparken Röllingby strävar efter att ge området en mer sammanhållen karaktär där befintliga och nya funktioner integreras i en helhet.

Friidrottsplatsen placeras lätt vriden åt nordväst med sin fasta läktare intill den befintliga kullen på arenans östra sida. Två omklädningsrum ligger i entrétorgets nordöstra del och ramar in den befintliga amfiteatern som får en ny roll som samlingsplats för taktikgenomgångar eller pressträffar.

Nya flerbostadshus längs Hackstavägen föreslås i ett senare skede i områdets östra och västra delar. Dessa nya hus bidrar till att skapa ett mer stadsmässigt gaturum och erbjuder en bra rekreationsnära boendemiljö.