1. Jönköping
  2. Radhus-Prel
  3. Jönköping, Kungsängen
  4. EkTorg Prel

Kungsängen, Jönköping

Ny stadsdel i anslutning till naturreservatet Bondberget i Jönköping. Stadsdelen Ekbacken erbjuder ett hållbart boende där det omgivande eklandskapet integreras med den nya bebyggelsen. Förslaget innebär att sambandet till omgivande områden ökar och det gröna sambandet mellan Bondberget och Vätterns strand stärks. Uppdraget har utfördes som ett parallellt uppdrag där vi tillsammans med Ekologigruppen fick fortsatt uppdrag att bearbeta och utveckla stadsplanen för Jönköpings kommun.

Kvartersstrukturen formas i nord-sydlig riktning för att ge möjlighet till utsikt och förstärka den relativt kraftiga lutningen ner mot Vättern. Genom att naturreservatet dras in stadsdelen skapas tydliga kvaliteter för boendemiljön och reservatet blir tillgänglig för alla. Tydliga kvarter formar väldefinierade gaturum och småskaliga platsbildningar för att skapa trevliga mötesplatser med ett bra mikroklimat.

Kungsängsvägen utformas för kontrollerat körbeteende med träd på ömse sidor. Bebyggelsens höjd, placering och riktningar utformas för utsikten mot Vättern.